با توجه به اطلاعیه جدید رجیسترار دامنه های CO. کلیه کاربرانی که دامنه هایی با پسوند CO. دارند، اگر تمایل به تمدید دارند باید 7 روز قبل از تاریخ انقضا

برای تمدید دامنه خود اقدام کنند در غیر اینصورت به حالت Redemption Period وارد می شود و باید هزینه 10 برابر تمدید دامنه را پرداخت نمایید.


با توجه به اینکه این مورد بسیار مهم می باشد توصیه می شود حتما 7 روز قبل از انقضا دامنه نسبت به تمدید آن اقدام شود.

دقت کنید حتی اگر بعد از تاریخ انقضا هزینه دامنه در سیستم مالی شرکت پرداخت شود تمدیدی صورت نمی گیرد و هزینه به کاربر عودت داده می شود و شرکت کیوورت مسئولیتی در این مورد به عهده ندارد.


Saturday, December 20, 2014

« برگشت