نحوه انجام تنظیمات ایمیل در Outlook 2007 چاپ

  • 0

1) بعد از اجرای برنامه Outlook 2007 از طریق منوهای بالا مسیر زیر را طی نمایید:

Tools -> Account Settings

outlook 2007 تنظیمات

 

2) در بخش E-mail گزینه New را برگزینید.

outlook 2007 تنظیمات

 

3) در بین گزینه های موجود، Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP را انتخاب و سپس کلید Next را برگزینید.

outlook 2007 تنظیمات

 

4) چک باکس Manually configure server settings or additional server types را بزنید و سپس گزینه Next را انتخاب نمایید.

outlook 2007 تنظیمات

 

5) گزینه Internet E-mail را انتخاب و به مرحله بعد بروید.

outlook 2007 تنظیمات

 

6) فیلد های موجود در این صفحه را طبق راهنمای زیر تکمیل نمایید:

Your Name : نام خود را وارد نمایید

Email Address : آدرس ایمیل را وارد نمایید

pop3 : Account Type

Incoming Mail server : mail.domain

Outgoing Mail server : mail.domain

User Name : آدرس ایمیل را وارد نمایید

Password : پسورد ایمیل را وارد نمایید

 

7) More Settings را برگزینید.

outlook 2007 تنظیمات

 

8) در قسمت Outgoing Server چک باکس My outgoing server (SMTP) requires authentication را بزنید.

outlook 2007 تنظیمات

 

9) Use same settings as my incoming mail server را انتخاب نمایید و OK را برگزینید.

10) گزینه Next و سپس Finish را انتخاب نمایید.

11) فرایند اضافه کردن اکانت ایمیل به Outlook 2007 به اتمام رسید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت